Przejdź do treści

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego BLUCYK.PL

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych przez AGNIESZKĘ SAWONIEWICZ-GĄSIOREK. Za pomocą blucyk.pl oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na blucyk.pl sprzedajemy artykuły marki Blucyk.pl.

Produkty Blucyk obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie blucyk.pl.

 1.  Definicje

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego blucyk.pl;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem blucyk.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Blucyk.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  11. Termin realizacji zamówienia – czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania zakupionych towarów Klientowi.
  12. Postanowienia ogólne
  13. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem blucyk.pl
  14. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  15. Sklep internetowy Blucyk.pl, działający pod adresem bluck.pl, prowadzony jest przez AGNIESZKA SAWONIEWICZ-GĄSIOREK ul. Bożka 15, 55-220 Jelcz-Laskowice NIP: 913-129-39-70
  16. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  17. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient podstawowych wymagań technicznych: przeglądarka google chrome, JavaScript.
  18. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Blucyk.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  20. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu blucyk.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 2. Zawarcie umowy i dostawa produktów

  1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 1. Blukocyk.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Blucyk.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Blucyk.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Blucyk.pl,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.blucyk.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Agnieszką Sawoniewicz-Gąsiorek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.blucyk.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet

4. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem: DHL/DPD/Paczkomaty InPost/ Kurier Inpost. Dostawa zamówionych Towarów przy wysyłkach zagranicznych realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej: UPS.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu objętego granicami Unii Europejskiej.
 3. Dostawa odbywa się pod wskazany adres/paczkomat przez Klienta w trakcie składania zamówienia
 4. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego. Wyjątek stanowi dostawa paczkomatem InPost. Zamówienia o zwiększonej ilości produktów, które nie zmieszczą się do największej skrytki typu C, będą nadane automatycznie kurierem DHL, który umożliwia również przekierowanie przesyłki do licznych punktów odbiorczych.
 5. Istnieje możliwość wybrania opcji odbioru osobistego w punkcie odbioru, który znajduje się na ulicy Bożka 15 w Jelczu-Laskowicach. Zamówienie z odbiorem osobistym będzie czekało na odbiór 5 dni roboczych. Jeżeli nie zostanie odebrane w tym czasie – wróci do magazynu. Twoje zamówienie zostanie anulowane, a środki za nie zostaną zwrócone.
 6. Koszty dostawy wynoszą: Koszty dostawy uwzględnione są na karcie produktowej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 7. Koszt dostawy Towarów, których wartość przekracza 600 zł wynosi 0 zł.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta zamówienia. Termin realizacji zamówienia może się różnić, w zależności od zamówionego produktu. Informacja o czasie realizacji zamówienia jest zawsze podana przy jego składaniu.
 9. Dowód zakupu wysyłamy drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail.
 • Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 • W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

5. Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  1. Płatność przelewem elektronicznym poprzez system płatności przelewy24.pl
  2. Płatność tradycyjnym przelewem po uprzednim poinformowaniu Działu Obsługi Klienta o problemach przy płatności przez system przelewy24.pl. By płatność została prawidłowo zaksięgowana należy w tytule przelewu podać numer zamówienia.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać produkt na wskazany adres oraz dołączyć formularz zwrotu. 
 3. Zwracany towar nie powinien nosić cech używania, poza takimi, które wynikają ze sposobu koniecznego do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru oraz powinien być przesłany wraz z załączonym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem sprzedającego  za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 5. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedającego za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
 7. Towar należy odesłać na adres podany w Regulaminie, zwrot towaru w  sklepie, nie jest możliwy.
 8. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Zwrot kosztów zamówionego towaru obejmuje wszystkie otrzymane od Klienta płatności, jednakże zwrot kosztów przesyłki zamówionego towaru do Klienta nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uwzględni prośbę na inny sposób dokonania zwrotu płatności (np. likwidacja konta). Każde odstępstwo od pierwotnie dokonanej transakcji jest weryfikowane.
 10. Sklep Internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w  odniesieniu do umów:
 12. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że  po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym Towary grawerowane na życzenie Klienta;
 14. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827).
 16. Zwracany Towar należy przesyłać na adres Agnieszka Sawoniewicz-Gąsiorek ul. Bożka 15, 55-22- Jelcz-Laskowice                                                                                                                                                                                                                                             

7. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostarczony Klientowi towar nie posiadał wad, jeśli jednak sprzedana rzecz ma wady, Klient, będący Konsumentem, ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej przesyłając, wraz z reklamowanym produktem, na adres: Agnieszka Sawoniewicz-Gąsiorek ul. Bożka 15, 55-22- Jelcz-Laskowice formularz reklamacji, wraz z załączoną kopią dowodu zakupu.                                                   
 3. Reklamowany Towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie, dołączyć do niego dowód zakupu oraz opis reklamacji, o którym mowa w § IX ust. 2 i przesłać na adres podany w § IX ust. 2.
 4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona, w miarę możliwości, do do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową lub elektroniczną.
 5. Sklep pokrywa koszt przesyłki reklamowego Towaru, w przypadku rozpatrzenia pozytywnego, do wysokości stawek pobieranych przez firmę kurierską 15zł.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznych

 1. Blucyk.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: shop@blucyk.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  – Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

10. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest AGNIESZKA SAWONIEWICZ-GĄSIOREK ul. Bożka 15, 55-220 Jelcz-Laskowice.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Przekazanie tych danych jest  konieczne do zrealizowania zamówienia. 
 4. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy na dokonanie zakupu w naszym sklepie.
 5. W trakcie rejestracji konta w sklepie internetowym oraz w trakcie zawierania umowy zakupu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
 6. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane.
 7. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail są udostępniane firmom pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz firm kurierskich; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 8. Jeżeli wyrazisz zgodę to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez NAZWA FIRMY. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 
 9. AGNIESZKA SAWONIEWICZ-GĄSIOREK, przechowuje dane osobowe przez okres pięciu lat licząc od ostatniego dnia roku, w którym została zawarta umowa zakupu.
 10. Prawa osoby, której dane dotyczą wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 11. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 12. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 13. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 14. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 15. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, – Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Blucyk.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.